POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

Rekreační areál „Nad Rybníkem“, Hnačov, okres Klatovy

  1. Každý, kdo v chatové osadě zpozoruje požár je povinen jej sám za pomoci dostupných hasebních prostředků uhasit, stačí-li na to jeho síly a hasební prostředky. Nestačí-li na uhašení požáru jeho síly a hasební prostředky, je povinen neprodleně vyhlásit požární poplach pro ohrožené osoby.

Požární poplach je vyhlašován voláním „HOŘÍ“

  1. Vzniklý požár je povinen neprodleně ohlásit na určenou ohlašovnu požáru, která je v objektu restaurace nebo správci areálu. Požární pomoc se přivolá na čísle telefonu 150

V případě přivolání hasičské jednotky vždy ohlásit

Operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje č. telefonu 112 místo, kde se areál nachází, tj. obec Hnačov, číslo ev. 87, okres Klatovy

  1. Po vyhlášení požárního poplachu se všichni podle svých schopností snaží požár uhasit. Současně je nutno zjistit, zda se v místech ohrožených nebo zasažených požárech nenacházejí osoby. Těmto osobám je nutno poskytnout pomoc při evakuaci z ohrožených prostorů podle svých sil a možností. Po dojezdu hasičské jednotky se nikdo bez souhlasu velitele zásahu nesmí vzdálit z místa soustředění evakuovaných osob z důvodu kontroly osob a tím úplnosti evakuace.
  2. Podle povahy požáru a směrů jeho šíření přivolat prostřednictvím mobilního telefonu další odborné služby 

158 Policie ČR

155 operační středisko Rychlou záchrannou službu v Klatovech 

nebo na univerzální linku 112

Vznik požáru neprodleně ohlásit správci areálu na tel. 608 483 905

  1. Zaměstnanci provádějí evakuaci materiálu a písemností z požárem ohrožených prostorů v pořadí důležitosti, které sami znají a na určené místo (určena prázdná chata nebo prostor v recepci). Při evakuační činnosti se řídí pokyny velitele zásahu hasičské jednotky, zejména se podřizují omezení vstupu do ohrožených prostor.

  1. Podle požadavků velitele zásahu poskytují zaměstnanci nebo ubytovaní informace o množství a výskytu osob, zařízení, cenných materiálů a písemností, které se v zasaženém nebo ohroženém prostoru nacházejí, informace o možných cestách a směrech šíření požáru, možných přístupech k ohnisku požáru.

V Hnačově 24. 3. 2022

Jan Homolka - jednatel