PROVOZNĚ UBYTOVACÍ ŘÁD - Požární ochrana

 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu k požáru
 2. Návštěvníci chatové osady se po ubytování v chatě neodkladně seznání s místem instalace a způsobem použití přenosného hasicího přístroje podle návodu na něm uvedeném.
 3. Při vzniku požáru je každý povinen dle svých možností provést veškerá opatření k jeho uhašení. K tomu použije přenosný hasicí přístroj. Nestačí-li jeho síly a dostupné hasební prostředky, neprodleně vyhlásí požární poplach voláním „HOŘÍ“ a vznik požáru ohlásí na ohlašovně požáru, tedy v objektu restaurace, jejíž obsluha zajistí přivolání požární pomoci.
 4. V ubytovacích prostorách areálu smí návštěvníci používat vlastní elektrické a tepelné spotřebiče jen se souhlasem majitelem areálu. Ubytovaní jsou povinní dodržovat zákaz odkládání hořlavých předmětů na topidlo a do jeho těsné blízkosti tak, aby nedošlo k vznícení hořlavých látek během provozu topidla.
 5. Elektrické vařiče smí být provozovány jen ty, které jsou součástí vybavení chat. Vařiče nesmějí být ponechány v provozu bez dozoru dospělé osoby.
 6. Elektrické žehličky nesmí být ponechány v provozu bez dozoru dospělé osoby.
 7. V chatkách není dovoleno kouření uvnitř. Nedopalky smí být odkládány jen do popelníků a jejich vysypání do odpadkové nádoby může být provedeno jen po důkladném uhasnutí.
 8. Otevřený oheň lze rozdělávat jen na místě k tomu určeném - ohniště vedle dětského hřiště, případně na ohništích u chat. Před opuštěném místa s ohněm musí být provedeno jeho dokonalé uhašení tak, aby ani vítr nezpůsobil jeho opětovné vzplanutí. Za tímto účelem je nutno ohniště polít vodou.
 9. Parkování automobilů je dovoleno jen v bezpečné vzdálenosti od chatek a to takovým způsobem, aby bylo možno v jakoukoliv denní i noční hodinu odjet a s kterýmkoliv vozidlem a současně tak, aby byl zajištěn příjezd požárních vozidel a přístup požárních jednotek ke stavebním objektům v areálu chatové osady. 
 10. Opravy automobilů nejsou v areálu chatové osady povoleny. Výjimku tvoří provádění běžné kontroly stavu provozních kapalin, huštění pneumatik a čištění skel. Rovněž není dovoleno mytí vozidel.
 11. Není dovoleno provádět zásahy do elektroinstalace v chatách. Závady na elektroinstalaci je nutné neodkladně hlásit majiteli chatové osady. Opravy smí provádět jen osoba zajištěná provozovatelem areálu a s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
 12. Používání pyrotechniky, pochodní, ohnivých efektů a podobných praktik není v areálu chatové osady povoleno.
 13. Veškeré zjištěné závady, které by mohly ohrozit požární bezpečnost návštěvníků a jejich majetku nahlaste neodkladně správci areálu.

V Hnačově 7. 4. 2023