PROVOZNĚ UBYTOVACÍ ŘÁD Rekreační areál „Nad Rybníkem

1. Po příjezdu do chatové osady jsou pověřenou osobou provozovatele předány klíče od přidělené chaty

a) po předložení potvrzení rezervace a doplacení zbytku ceny za ubytování a dalších poplatků

b) bez předchozí rezervace a uhrazení celé ceny za ubytování + další poplatků

2. Při příjezdu je zapsán každý ubytovaný do ubytovací knihy dle občanského průkazu, případně jiného dokladu prokazující totožnost ubytovaného.

3. Ceníky všech služeb (půjčovné, parkovné, poplatky obci) jsou zveřejněny u správce areálu nebo na www.nadrybnikemhnacov.cz

4. Po převzetí klíčů od chaty je ubytovaný povinen zkontrolovat inventář chaty, seznámit se s provozně ubytovacím řádem, požárními směrnicemi, provozních řádů týkajících se atrakcí pro děti a informacemi o provozu areálu, který má každý po příjezdu na stole v chatě.

5. Zjištěné závady, případně chybějící inventář musí být nahlášeny ihned. Na pozdější hlášení nebude brán zřetel. V případě ztráty, poškození inventáře, uhradí ubytovaný škodu v plném rozsahu

6. Každý ubytovaný je povinen udržovat chatu v řádném stavu, tzn. neničit zařízení, nešpinit zdi. Elektrické přístroje, vyjma nabíječek na telefony a notebooky je možné používat pouze po předchozí domluvě za úhradu ceny elektřiny 6,- 12 Kč / kWh (opraveno 15.6.2023). Týká se toustovačů, žehliček, sušáků hub, remosek, chladících zařízení a podobně. Návštěvníci jsou povinni šetřit vodou obzvláště v době vyhlášení nedostatku vody v suchých měsících.

7. Svým chováním nerušit své sousedy – zejména v době 22:00 - 06:00 - NOČNÍ KLID

8. Rozdělávat oheň jen na místech k tomu určených - dřevo v areálu je možné na oheň odebírat pouze po předchozí domluvě se správcem areálu.

9. Rodiče jsou zodpovědní za chování a bezpečnost svých dětí po celou dobu pobytu.

10. V chatách je zakázáno stěhování a vynášení nábytku.

11. Vjezd do areálu a parkování v něm je povoleno pouze na vyhrazeném místě a po uhrazení poplatku. 

12. Z hygienických důvodů je zakázáno vodit do areálu chatové osady jakákoliv zvířata vyjma zvířat, která jsou nahlášena a je z nich uhrazen poplatek z pobytu.

13. Za cenné věci ručíme pouze v případě, že jsou uloženy u správce areálu.

14. V den ukončení pobytu je každý povinen opustit chatu do 10:00 hodin

15. Po ukončení ubytování bude provedena kontrola chaty zaměstnancem chatové osady a následně budou předány klíče na recepci

16. Veškerý vyprodukovaný odpad je každý povinen průběžně odnášet do připravených nádob dle označení na stanoveném místě. Důsledné třídění odpadů je povinné pod pokutou 500,- Kč

17. V případě zájmu o stravování je možné využít místní restauraci, kde je možné dohodnout také určité formy stravování (snídaně, polopenze, plná penze). Výdej stravy, která byla dohodnuta předem, probíhá v následujících časech:

snídaně 08:00 - 10:00 hodin

oběd 12:00 - 14:00 hodin

večeře 17:30 - 19:30 hodin

Je možno domluvit případně individuálním časy. Z restaurace je zákaz vynášení nádobí do areálu, pokud si chcete jídlo odnést do chaty, přineste si nádobí, které máte v chatě, pokud není domluveno jinak.

V případě porušení tohoto provozně ubytovacího řádu bude každý, kdo ho poruší vykázán z areálu chatové osady bez nároku na vrácení již uhrazených peněz

Rekreační areál  „Nad Rybníkem“ 24.3.2022

Provozovatel: Nad Rybníkem s. r. o.